Διαθέσιμη Αναφορά

Όνομα Παραδοτέου

D1.1 Τεχνολογική στάθμιση για την παραγωγή και εφαρμογή βιοκαυσίμων

D1.2 Ανασκόπηση πλαίσιου συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα

D1.3 Ανασκόπηση βέλτιστων πρακτικών για την διαχείριση αποβλήτων και την παραγωγή βιοκαυσίμων

D1.4 Νέες αγορές και προοπτικές επιχειρηματικές γύρω από τα βιοκαύσιμα

 

D2.1 Αποτελέσματα γύρω από την αξιολόγηση καταλυτών υδρογονοεπεξεργασίας

 

D2.2 Αποτελέσματα για την ανάλυση χρησιμοποιημένου τηγανελαίου και βιοκαυσίμων

D2.3 Ανάλυση της παραγωγής υδρογόνου

 

D2.4 Σχεδιασμός μονάδας υδρογονοεπεξεργασίας

 

D2.5 Σχεδιασμός μονάδας ηλιακού υδρογόνου

 

D3.1 Παρούσα κατάσταση της διαχείρισης αποβλήτων στην Θεσσαλονίκη ως προς την τροφοδοσία βιοκαυσίων 2ης γενιάς

 

D3.2 Αναφορά για την ανασκόπηση της διαβούλευσης με τοπικούς φορείς

 

D3.3 Αναφορά για την ανασκόπηση των δράσεων δικτύωσης

 

D4.1 Αρχικά πιλοτικά αποτελέσματα (συλλογή τροφοδοσίας, παραγωγή βιοκαυσίμου)

 

D4.2 Τελικά αποτελέσματα (συλλογή τροφοδοσίας, παραγωγή βιοκαυσίμου και ηλιακού υδρογόνου)

 

D5.1 Αποτελέσματα των πιλοτικών δοκιμών βιοκαυσίμου

 

D5.2 Αποτελέσματα των δοκιμών βιοκαυσίμου σε πραγματικές συνθήκες κίνησης

 

D6.1  Ανάλυση αειφορίας

 

D7.1 Ιστοσελίδα έργου

 

D7.2 Σχέδιο διάχυσης αποτελεσμάτων

 

D7.3 1η Εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων έργου

 

D7.4 2η Εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων έργου

 

D7.5 Δημοσιεύσεις έργου

 

D7.6 Σχέδιο εμπορικής εκμετάλλευσης αποτελεσμάτων έργου

 

D7.7 Σχέδιο επικοινωνίας μετά το LIFE

 

D8.1 Σχέδιο ποιοτικού ελέγχου και διαχείρισης έργου

D8.2 Λίστα παρόμοιων έργων

 

D8.3 Αναφορά γύρω από την συνεργασία με άλλα έργα