Ο κύριος στόχος του έργου είναι η μελέτη, η ανάπτυξη και η υλοποίηση σε πιλοτικό επίπεδο της τεχνολογίας παραγωγής βιοκαυσίμων 2ης γενιάς. Το έργο προωθείται από την σύμπραξη τοπικού, δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα μεταξύ ενός δήμου, ενός ερευνητικού οργανισμού και ενός πανεπιστημίου με την εκτεταμένη κινητοποίηση τοπικών επιχειρήσεων που θα διαθέσουν την πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Το έργο θα διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την υλοποίηση της τεχνολογίας παραγωγής βιοκαυσίμων 2ης γενιάς, με αυξημένη αειφορία (χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), καλύπτοντας όλη την παραγωγική αλυσίδα.

Αυτή η προσέγγιση θα εφαρμοστεί στα τοπικά χαρακτηριστικά της Θεσσαλονίκης, αλλά θα μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα και σε άλλες αστικές περιοχές της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Οι πιλοτικές εφαρμογές θα προετοιμάσουν το έδαφος για την υλοποίηση της τεχνολογίας σε μεγάλη κλίμακα, που μπορεί να εποπτευθεί από συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Το έργο αναμένεται να συντελέσει σε συνεργασίες μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στον τομέα των χρησιμοποιημένων τηγανελαίων για την διαχείρησή τους και την χρήση τους για παραγωγή βιοκαυσίμων 2ης γενιάς.

Το έργο θα αυξήσει σημαντικά την προώθηση των βιοκαυσίμων 2ης γενιάς και τις προοπτικές αυτών μέσω των παρακάτω:

  • Υιοθετώντας, ολοκληρώνοντας και υλοποιώντας νέα εργαλεία διαμόρφωσης πολιτικής

  • Σχηματίζοντας καινοτόμες στρατηγικές και σχέδια για την παραγωγή βιοκαυσίμων 2ης γενιάς που θα επιδειχθεί και στην πράξη σε αστικό περιβάλλον

  • Εκμεταλλεύοντας νέες ευκαιρίες αλλά και την αυξανόμενη ωριμότητα τόσο στο περιβάλλον των ιδρυμάτων όσο και σ’αυτό των επιχειρήσεων

Όλα τα παραπάνω θα ολοκληρωθούν, θα προσαρμοστούν και θα υλοποιηθούν ως πιλοτικές εφαρμογές στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι συνθήκες στην περιοχή είναι πλέον ώριμες, τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο, στο οποίο η πρώτη ύλη θα διατίθεται από χρησιμοποιημένα τηγανέλαια.Εισαγωγικό Τρίπτυχο