• Υδρογονοεπεξεργασία χρησιμοποιημένων τηγανελαίων για παραγωγή βιοκαυσίμων

 • 1) Bezergianni, S., Voutetakis, S., Kalogianni, A., Catalytic hydrocracking of fresh and used cooking oil, Industrial Engineering Chemistry Research, 48(18), 8402-8406, 2009

  2) Bezergianni, S., Kalogianni, A., Hydrocracking of used cooking oil for biofuels production, Bioresource Technology, 100(17), pp. 3927-3932, 2009

  3) Bezergianni, S., Kalogianni, A., Vasalos, I.A., Hydrocracking of vacuum gas oil-vegetable oil mixtures for biofuels production, Bioresource Technology, 100(12), pp. 3036-3042, 2009

  4) Bezergianni, S., Voutetakis, S., Kalogianni, A., Temperature effect on hydrotreating of used cooking oil, Proceedings of the 5th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environmental Systems, Dubrovnik, Croatia, September 29-October 3, 2009

  5) Bezergianni, S., and Kalogianni, A., An application of principal component analysis for monitoring and disturbance detection of a hydrotreating process, Industrial & Engineering Chemistry Research Journal, 47(18), 6972-6982, 2008

  6) Bezergianni, S., Dimitriadis, A., Sfetsas, T., and Kalogianni, A., Hydrotreating of waste cooking oil for biodiesel production. Part II: Effect of temperature on hydrocarbon composition, Bioresource Technology, 101(19), pp. 7658-7660, 2010

  7) Bezergianni, S., Dimitriadis, A., Kalogianni, A. and Pilavachi, P.A., Hydrotreating of waste cooking oil for biodiesel production. Part I: Effect of temperature on product yields and heteroatom removal, Bioresource Technology, 101(17), pp. 6651-6656, 2010

  8) Karonis, D., Bezergianni, S., Chilari, D. and Kelesidis, E., Maximizing the yield of biodiesel from waste cooking oil hydroprocessing by cut-point optimization, Proceedings Am. Chem. Soc., Div. Fuel Chem., 55 (1), 2010

  9) Bezergianni, S., Dimitriadis, A., Kalogianni, A. and Kim G. Knudsen, Toward Hydrotreating of Waste Cooking Oil for Biodiesel Production. Effect of Pressure, H2/Oil Ratio, and Liquid Hourly Space Velocity, Industrial Engineering Chemistry Research, 50(7), pp 3874–3879, 2011

  10) Δημητριάδης, Α., Μπεζεργιάννη, Σ., Καλογιάννη, Α., Παραγωγή βιοντίζελ 2ης Γενιάς από Καταλυτική Υδρογονοπεξεργασία Τηγανελαίου, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, 26-28 Μαΐου 2011

  11) Dimitriadis, A. and Bezergianni, S., New “White” Biodiesel Production Via Catalytic Hydroprocessing Of Waste Cooking Oil, Proceedings of the 6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environmental Systems, Dubrovnik, Croatia, September 25-29, 2011

  12) Bezergianni, S., Dimitriadis, A. And Voutetakis, S., Catalytic Hydrotreating of Waste Cooking Oil for White Diesel Production, Proceedings of First International Congress on Catalysis for Biorefineries (CatBior), Torremolinos-Málaga, Spain, October 2-5, 2011

  13) Μπεζεργιάννη, Σ., Παραγωγή βιοντίζελ 2ης Γενιάς από Καταλυτική Υδρογονοπεξεργασία Τηγανελαίου, 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Θεσσαλονίκη, 9-12 Δεκεμβρίου 2011

  14) Bezergianni, S. and Chrysikou, L., Oxidative Stability Of Waste Cooking Oil And White Diesel Upon Storage at Room Temperature, Bioresource Technology, 126, pp. 341–344, 2012

  15) Bezergianni, S., Kalogianni, A. and Dimitriadis, A., Catalyst Evaluation for Waste Cooking Oil Hydroprocessing, FUEL, 93, pp. 638-647, 2012

  16) Bezergianni, S., Alternative Diesel from Catalytic Hydrotreating of Waste Cooking Oil, Proceedings of the Transport and Air Pollution Conference, 26-27 November 2012, Thessaloniki, Greece

  17) Bezergianni, S., Voutetakis, S., Samaras, Z., Dimanantis, D., Gofas, P. , BIOFUELS-2G Project, International Conference on Biofuels for Sustainable Development of Southern Europe, 19-20 November 2012, Thessaloniki, Greece

  18) Bezergianni, S., Dimitriadis, A., Kiartzis, S.J., Magiliotou, M.C., Skandilas, A.N., Dimitropoulos, V.S., Effectiveness of CoMo and NiMo Catalyst on Co-hydroprocessing of Heavy Atmospheric Gas Oil-Waste Cooking Oil, International Conference on Biofuels for Sustainable Development of Southern Europe, 19-20 November 2012, Thessaloniki, Greece

  19) Bezergianni, S., Dimitriadis, A., Kalogianni, A., Selection of Optimal Catalyst and Operating Parameters for Waste Cooking Oil Catalytic Hydrotreatment towards Biodiesel Production, poster presentation, International Conference on Biofuels for Sustainable Development of Southern Europe, 19-20 November 2012, Thessaloniki, Greece

  20) Bezergianni, S., Dimitriadis, A., Catalytic Hydrotreating of Waste Cooking Oil for White Diesel Production, poster presentation, International Conference on Biofuels for Sustainable Development of Southern Europe, 19-20 November 2012, Thessaloniki, Greece

  21) Bezergianni, S., "Liquid, Gaseous and Solid Biofuels - Conversion Techniques", book edited by Zhen Fang, ISBN 978-953-51-1050-7, Published: March 20, 2013 under CC BY 3.0 license, "Chapter 9: Catalytic Hydroprocessing of Liquid Biomass for Biofuels Production", March 20, 2013 (DOI: 10.5772/52649) http://www.intechopen.com/articles/show/title/catalytic-hydroprocessing-of-liquid-biomass-for-biofuels-production


 • Παραγωγή ηλιακού υδρογόνου

 • 1) Ziogou C., Ipsakis D., Seferlis P., Bezergianni S., Papadopoulou S., Voutetakis S., A novel and flexible energy management strategy with application in a hydrolytic solar hydrogen autonomous system, Proceedings of 15th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, Prague, Czech Republic, 25-29 August 2012

  2) Ziogou C., Ipsakis D., Stergiopoulos F., Papadopoulou S., Bezergianni S., and Voutetakis, S., Infrastructure, automation and model-based operation strategy in a stand-alone hydrolytic solar-hydrogen production unit, International Journal of Hydrogen Energy, 37, pp. 16591- 16603, 2012

  3) Ziogou, C., Ipsakis, D., Bezergianni, S., Papadopoulou, S., Voutetakis, S., On-Line Operation and Efficiency of a Renewable Hydrogen Generation Station for Sustainable Biofuels Production, International Conference on Biofuels for Sustainable Development of Southern Europe, 19-20 November 2012, Thessaloniki, Greece

  4) Chrysovalantou Ziogou, Dimitris Ipsakis, Costas Elmasides, Fotis Stergiopoulos, Simira Papadopoulou, Panos Seferlis, Spyros Voutetakis, Automation Infrastructure and Operation Control Strategy in a Stand-Alone Power System Based on Renewable Energy Sources, Journal of Power Sources, 196 (22), 9488-9499, 2011

  5) Dimitris Ipsakis, Spyros Voutetakis, Panos Seferlis, Fotis Stergiopoulos, Costas Elmasides, Power Management Strategies on a Stand-Alone Power System Using Renewable Energy Sources and Hydrogen Storage, International Journal of Hydrogen Energy, 34(16), 7081-7095, 2009

  6) Dimitris Ipsakis, Spyros Voutetakis, Panos Seferlis, Fotis Stergiopoulos, Simira Papadopoulou, Costas Elmasides, The Effect of the Hysteresis Band on Power Management Strategies in a Stand-Alone Power System, Energy, 33(10), 1537-1550, 2008

  7) Voutetakis S., Stergiopoulos F., Seferlis P., Papadopoulou S., Ipsakis D., Ziogou C., Papadopoulos A.I. and C. Elmasides, Design of a Stand-Alone Power System using Renewable Energy Sources and Long-Term Hydrogen Storage, Nova Publishers, 2011

  8) Voutetakis S. S., Stergiopoulos F., Seferlis P., Papadopoulou S., Ipsakis D., Ziogou C., Papadopoulos A. I., and C. Elmasides, Design of a Stand-Alone Power System using Renewable Energy Sources and Long-Term Hydrogen Storage”, in “Handbook of Sustainable Energy”, W. H. Lee and V. G. Cho Eds, pp. 1-88, Nova Publishers, 2010

  9) Voutetakis, S., Ziogou, C., Ipsakis, D., Stergiopoulos, F., Papadopoulou, S. and Bezergianni, S., Automation Design and Simulated Operation of a Solar-Hydrogen Integrated System Located at CE.R.T.H./C.P.E.R.I., Proceedings of the International Conference on Hydrogen Production-ICH2P-2011, Thessaloniki, Greece,June 19-22, 2011

  10) Χρυσοβαλάντου Ζιώγου, Δημήτρης Ιψάκης, Φώτης Στεργιόπουλος, Στέλλα Μπεζεργιάννη, Σημίρα Παπαδοπούλου, Σπύρος Βουτετάκης, Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και μελέτη μονάδας παραγωγής υδρογόνου από ηλιακή ενέργεια και ηλεκτρόλυση στο ΕΚΕΤΑ, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 26 - 28 Μαϊου 2011, Θεσσαλονίκη

  11) Ziogou, C., Ipsakis, D., Stergiopoulos, F., Papadopoulou, S., Bezergianni, S. and Voutetakis, S., Evaluation of Design Issues and Automation Infrastructure in a Solar-Hydrogen Production Unit at CERTH in Thessaloniki, Proceedings of the 21st European Symposium on Computer Aided Process Engineering – ESCAPE 21, Porto-Karras, Chalkidiki, Greece, May 29-June 1, 2011

  12) Chrysovalantou Ziogou, Dimitris Ipsakis, Costas Elmasides, Fotis Stergiopoulos, Simira Papadopoulou, Panos Seferlis and Spyros Voutetakis, Automation and Operation Strategies in a Stand-Alone Power System that Uses Solar and Wind Energy in Conjunction with Hydrogen Long-Term Storage, IFAC Symposium on Power Plants and Power Systems Control, 5-8 July 2009, Tampere Hall, Finland

  13) Dimitris Ipsakis, Garyfallos Giannakoudis, Athanasios I. Papadopoulos, Spyros Voutetakis1, Panos Seferlis, Design And Optimization Of A Stand-Alone Power System Based On Renewable Energy Sources, 12th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, 10-13 May 2009, Rome, Italy

  14) Dimitris Ipsakis, Spyros Voutetakis, Panos Seferlis, Ziogou Chrisovalantou, Fotis Stergiopoulos, Simira Papadopoulou, Costas Elmasides, Analysis of a Stand-Alone Power System based on solar and wind energy with hydrogen long-term storage: Operational experience and control studies, MedPower 2008, 6th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission and Distribution, Thessaloniki, Greece, 2-5 November 2008