Ενημερώθηκε 20/03/2013

 

Πρόοδος δράσεων

 

1.1 Τεχνολογική στάθμιση για την παραγωγή και εφαρμογή βιοκαυσίμων

Λεπτομερής έρευνα της βιβλιογραφίας έχει ολοκληρωθεί για να προσδιοριστούν οι τελευταίες και αποτελεσματικότερες τεχνολογίες γύρω από την παραγωγή βιοκαυσίμων, από την μέτρηση των εκπομπών τους και την παραγωγή ηλιακού υδρογόνου. Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε.

 

1.2 Ανασκόπηση πλαίσιου συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα  

Αρκετά σχέδια συνεργασίας δημόσιου – ιδιωτικού φορέα εξετάστηκαν, με έμφαση στην διαχείριση αποβλήτων. Έμφαση δόθηκε στην μελέτη του υπάρχοντος νομικού πλαισίου που τις διέπει και των λεπτομερών διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται για να θεσπίζονται αυτές. Η δράση αυτή έγινε με δεδομένα από βιβλιογραφική έρευνα και έρευνα στο internet και ολοκληρώθηκε.

 

1.3 Βέλτιστες πρακτικές για την διαχείριση αποβλήτων και την παραγωγή βιοκαυσίμων

Η μελέτη της διεθνούς εμπειρίας (μέσω βιβλιογραφικής έρευνας και έρευνας του internet) σχετικά με την παραγωγή βιοκαυσίμου από χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο είναι ο κύριος στόχος της δράσης αυτής. Χρησιμοποιήθηκαν παραδείγματα πρωτοβουλιών που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα, οικονομικά κίνητρα και τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε. Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε.

 

1.4 Σύνθεση και προσδιορισμός νέων αγορών και επιχειρηματικών προοπτικών

Η βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε προσδιόρισε τις τάσεις της αγοράς βιοκαυσίμων και τις νέες επιχειρηματικές προοπτικές που μπορεί να ανέλθουν μέσα από την αξιοποίηση των τεχνικών και χρηματο-κοινωνικών δράσεων του έργου. Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε.

 

2.1.1 Αξιολόγηση καταλυτών υδρογονοεπεξεργασίας 

Διεξήχθη μια διεξοδική μελέτη όπου αξιολογήθηκαν τρεις εμπορικές καταλύτες υδρογονοεπεξεργασίας ως υποψήφιοι για τη μετατροπή του τηγανελαίου σε βιοντίζελ. Συγκεκριμένα οι τρεις καταλύτες εξετάστηκαν όσον αφορά στην απόδοση και την ποιότητά τους του παραγόμενου βιοντίζελ. Αφού επιλέχτηκε ο βέλτιστος καταλύτη υδρογονοεπεξεργασίας, καθορίστηκαν οι βέλτιστες λειτουργικές συνθήκες (θερμοκρασία, λόγος H2/Oil, ταχύτητα χώρου LHSV), οι οποίες εξασφαλίζουν μέγιστο βαθμό μετατροπής. Αυτή η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματά της έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό. Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε.

 

2.1.2 Αποτελέσματα για την ανάλυση χρησιμοποιημένου τηγανελαίου και βιοκαυσίμων

Για την προκαταρκτική αυτή μελέτη διεξήχθησαν μια σειρά από αναλυτικές εργαστηριακές μετρήσεις στην τροφοδοσία του τηγανελαίου και στο παραγόμενο βιοκαύσιμο 2ης γενιάς. Επιπλέον μελετήθηκε η οξειδωτική σταθερότητα του τηγανελαίου και του παραγόμενου βιοντίζελ σε μακροχρόνια αποθήκευση, βάσει της οποίας επιβεβαιώθηκε ότι το παραγόμενου βιοντίζελ μπορεί να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε.

 

2.1.3 Παραγωγή H2 (προπαρασκευαστικές μελέτες)

Προπαρασκευαστικές μελέτες εκπονήθηκαν πριν από τον σχεδιασμό και εγκατάσταση της μονάδας παραγωγής ηλιακού υδρογόνου, οι οποίες περιλάμβαναν: α) Ανάλυση, Μαθηματική Περιγραφή και Αξιολόγηση των Κυρίων Υποσυστημάτων, β) Περιγραφή της Στρατηγικής Διαχείρισης Ενέργειας, γ) Την αξιολόγηση της μεθόδου λειτουργίας βάση μελετών, και δ) Τα αποτελέσματα των μελετών προσομοίωσης συγκεκριμένων περιπτώσεων. Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε.

 

2.2.1 Μονάδα υδρογονοεπεξεργασίας (σχεδιασμός διεργασίας και υλοποίηση)

Για να προχωρήσει το έργο στην φάση της παραγωγής θα πρέπει να αναβαθμισθεί η υπάρχουσα μονάδα υδρογονοεπεξεργασίας. Μέχρι τώρα οι ενέργειες αναβάθμισης περιλαμβάνουν την εγκατάσταση μιας νέας αντλίας, την αναβάθμιση του απογυμνωτή (scrubber), την προσθήκη δύο νέων θερμαινόμενων γραμμών και την προσθήκη ενός νέου αερίου. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη διαγραμμάτων διεργασιών και οργάνων (PID), διαγράμματα ηλεκτρονικών συνδέσεων και του υπάρχοντος συστήματος SCADA για τον έλεγχο της μονάδας. Η αναβάθμιση της μονάδας υδρογονοεπεξεργασίας επιπλέον περιλαμβάνει και την εγκατάσταση ενός συστήματος απόσταξης, που μέχρι τώρα έχει συναρμολογηθεί, έχει σχεδιαστεί το διάγραμμα PID και έχει αγοραστεί ο υπολογιστής για τον έλεγχο του συστήματος αυτού.Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε.

 

2.2.2 Μονάδα παραγωγής ηλιακού υδρογόνου (σχεδιασμός διεργασίας και υλοποίηση)

Το χημικό τμήμα του ηλιακού υδρογόνου έχει ολοκληρωθεί. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και η εγκατάσταση συστήματος έλεγχου έχουν ολοκληρωθεί. Η κατασκευή της μονάδας έχει, επίσης, ολοκληρωθεί. Η στέγαση του συμπιεστή υδρογόνου έχει ολοκληρωθεί. Η παραγωγή υδρογόνου έχει ξεκινήσει σε χειροκίνητη λειτουργία, ενώ είναι καθ’οδόν ο πλήρης αυτοματισμός της μονάδας. Υπάρχουν κάποια νέα ζητήματα με τη συσκευή electrolyzer, τα οποία αντιμετωπίζονται με τη βοήθεια του κατασκευαστή. Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε.

 

2.3.1 Φορτηγάκι συλλογής χρησιμοποιημένου τηγανελαίου 

Ένα φορτηγάκι του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει τροποποιηθεί για την συλλογή και μεταφορά του τηγανελαίου. Το φορτηγάκι επιτρέπει την συλλογή του τηγανελαίου από τα 11 εστιατόρια που έχουν ορισθεί ως σημεία συλλογής για το συγκεκριμένο έργο. Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε.

 

2.3.2 Απορριμματοφόρο 

Ένα απορριμματοφόρο αγοράστηκε μέσω της διαδικασίας και των κανονισμών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το απορριμματοφόρο χρησιμοποιείται επί του παρόντος για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών, χρησιμοποιώντας ως καύσιμο κίνησης συμβατικό ντίζελ. Το Μάιο του 2012 το απορριμματοφόρο θα κινείται με το νέο βιοντίζελ 2ης γενιάς, επιδεικνύοντας τη νέα καινοτόμο τεχνολογία. Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε.

 

3.1 Παρούσα κατάσταση της διαχείρισης αποβλήτων στην Θεσσαλονίκη ως προς την τροφοδοσία βιοκαυσίμων 2ης γενιάς

Η συλλογή και η επεξεργασία υλικού γύρω από τη διαχείριση αποβλήτων στη Θεσσαλονίκη ολοκληρωθήκαν και συντάχθηκε μια αναφορά, η οποία συνοψίζει την κατάσταση της διαχείρισης των αποβλήτων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης (Παραδοτέο D3.1). Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε.

 

3.2 Διαβούλευση με δημόσιους φορείς 

Η διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και τους ενδιαφερόμενους ξεκίνησε στις αρχές του έργου και βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς παρουσιάζονται νέα αποτελέσματα του έργου. Αρχικά, έλαβαν χώρα συζητήσεις κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου και στην ημερίδα έργου τον Οκτώβριο του 2010, ενώ ακολούθησαν και άλλες διαβουλεύσεις με δημόσιους φορείς. Η δράση αυτή σχετίζεται με το παραδοτέο D3.2 (αναθεωρήθηκε) καιολοκληρώθηκε

 

3.3 Δικτύωση και συζήτηση για συμπράξεις ΔημόσιουΙδιωτικού τομέα 

Ένα αρχικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη συμπράξεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αναπτύχθηκε και συζητήθηκε μεταξύ των εταίρων του έργου. Οι δικαιούχοι του έργου έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για συμπράξεις δημόσιου - ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τους και σε άλλες τεχνικές συναντήσεις. Η δράση αυτή σχετίζεται με παραδοτέο D3.3 (αναθεωρήθηκε) και ολοκληρώθηκε.

 

4.1 Συλλογή και μεταφορά χρησιμοποιημένου τηγανελαίου 

Η Ένωση Εστιατόρων-Ψητοπωλών Θεσσαλονίκης αποφάσισε τη συμμετοχή 23 εστιατορίων στο έργο (αρχικά 11 και κατόπιν προστέθηκαν άλλα 12). Τα εστιατόρια αυτά βρίσκονται σε διάφορα πολυσύχναστα σημεία της πόλης και δεσμεύονται να διαθέσουν την απαραίτητη ποσότητα χρησιμοποιημένου τηγανελαίου για τις ανάγκες του έργου. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει αναπτύξει μία διαδικασία συλλογής του τηγανελαίου από τα 23 εστιατόρια σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μέχρι τον Οκτώβρη του 2011 συνολική ποσότητα τηγανελαίου ίση με 3000 lit έχει συλλεχθεί και μεταφερθεί στο ΕΚΕΤΑ. Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε.

 

4.2 Υδρογονοεπεξεργασία χρησιμοποιημένου τηγανελαίου

Η καταλυτική υδρογονοεπεξεργασία των τηγανελαίων ξεκίνησε το 2ο τρίμηνο του 2010 και ολοκληρώθηκε Μάιο του 2012 χρησιμοποιώντας την πιλοτική μονάδα υδρογονοεπεξεργασίας του ΕΚΕΤΑ. Συνολικά έχουν παραχθεί 2000 λίτρα του νέου βιοντίζελ-2G, όπως απαιτούνται για την πιλοτική δοκιμή του νέου καυσίμου σε κινητήρες (βλ. Δράση 5.1) και τις δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες κίνησης, στο απορριμματοφόρο (βλ. Δράση 5.2). Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε.

 

4.3 Παραγωγή ηλιακού υδρογόνου

Μετά το σχεδιασμό και την κατασκευή της μονάδας παραγωγής του ηλιακού υδρογόνου (βλ. Δράση 2.2.2), η παραγωγή ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2011. Από τότε παράγεται υδρογόνο από την ηλιακή ενέργεια σε καθημερινή βάση. Το σύστημα λειτουργεί χωρίς επιτήρηση που σήμερα παράγοντας τουλάχιστον μία φιάλη υδρογόνου ανά ημέρα ηλιοφάνειας. Το σύστημα αυτοματισμού βελτιώνεται συνεχώς, καθώς αποκτάται εμπειρία από τη λειτουργία της μονάδας. Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε.

           

5.1 Πιλοτικές δοκιμές βιοκαυσίμου 

Όσον αφορά στην πιλοτική δοκιμή του νέου βιοκαυσίμου, όλα τα πειράματα τόσο στα πετρελαιοκίνητα επιβατικα αυτοκινήτα, όσο και στον κινητήρα ντίζελ έχουν ολοκληρωθεί. Όλα τα πειραματικά δεδομένα έχουν αναλυθεί πλήρως, προκειμένου να αξιολογηθεί ο πραγματικός αντίκτυπος του νέου βιοντίζελ στις εκπομπές και την κατανάλωση καυσίμου. Επιπλέον, η ομάδα μελέτης ανέπτυξε ένα νέο κωδικό Matlab, προκειμένου να διερευνήσει τις επιπτώσεις του νέου βιοκαυσίμου στην πίεση στο εσωτερικό του κυλίνδρου και στο ρυθμό έκλυσης θερμότητας. Τα δεδομένα από τις δοκιμές σε κινητήρα σε συνδυασμό με την ανάλυση της καύσης έχουν προσφέρει χρήσιμα στοιχεία για τη μελέτη των φαινομένων που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των δοκιμών σε οχήματα. Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε.

 

5.2 Δοκιμές βιοκαυσίμου σε πραγματικές συνθήκες κίνησης

Οι δοκιμές του νέου καυσίμου βιοντίζελ-2G σε πραγματικές συνθήκες κίνησης έγιναν σε ένα απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν έχει υποστεί καμία μετατροπή στον κινητήρα του. Οι δοκιμές αυτές περιλάμβαναν αξιολόγηση του νέου καυσίμου στο απορριμματοφόρο, το οποίο κάλυψει απόσταση μεγαλύτερη από 10.000 χλμ., για τον καθορισμό της κατανάλωσης καυσίμου, της απόδοσης του κινητήρα και των εκπομπών από τη χρήση του νέου καυσίμου. Το καύσιμο δοκιμής αποτελείται από 50% βιοντίζελ-2G και 50% συμβατικό ορυκτό ντίζελ. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μια συγκριτική αξιολόγηση της λειτουργίας του απορριμματοφόρου με το συμβατικό καύσιμο ντίζελ που διατίθενται στην αγορά, προκειμένου να αξιολογηθούν τα οφέλη από τη χρήση του νέου καυσίμου. Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε.

 

6.1 Ανάλυση αειφορίας

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην αξιολόγηση του αποτυπώματος του άνθρακα και των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου για το νέο καύσιμο, χρησιμοποιώντας πραγματικά πειραματικά δεδομένα από την παραγωγή και τη χρήση του σε κινητήρες αυτοκινήτων (Δράση 5.1 και 5.2). Η ανάλυση της αειφορίας περιλαμβάνει επίσης τη σύγκριση των δεδομένων με σχετικά βιβλιογραφικά δεδομένα. Και η ανάλυση της αειφορίας της διαδικασίας παραγωγής του νέου καυσίμου (well-to- tank), και η ανάλυση για τις υπόλοιπες εκπομπές από τη χρήση του σε κινητήρες αυτοκινήτων (well-to-wheel) έχουν υπολογιστεί. Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε.

 

7.1 Ιστοσελίδα έργου 

Η ιστοσελίδα του έργου αναρτήθηκε τον Φεβρουάριο του 2010 στην διεύθυνση URL: www.biofuels2g.gr. Πρόκειται για μια δίγλωσση (Αγγλικά – Ελληνικά) ιστοσελίδα που αναπτύχθηκε με σκοπό να μεταφέρει πληροφορίες του έργου BIOFUELS-2G στο ευρύτερο κοινό συμπεριλαμβανομένου:

 • Γενική περιγραφή του έργου
 • Πρόοδος των δράσεων του έργου
 • Λίστα δράσεων (ενημερώνεται κάθε 3 μήνες)
 • Νέα
 • Αναφορές, παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις σχετικές με το έργο
 • Φωτογραφίες σε τέσσερα άλμπουμ
 • Σχετικά links
 • Στοιχεία επικοινωνίας

Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε.

 

7.2 Σχέδιο διάχυσης αποτελεσμάτων

Αρκετές δράσεις έχουν γίνει ως πρώτα βήματα για την διάχυση των αποτελεσμάτων όπως:

 • Σχεδιασμός του λογότυπου του έργου
 • Ανάπτυξη της ιστοσελίδας του έργου (www.biofuels2g.gr)
 • Εκτύπωση σημαιών με τα λογότυπα του LIFE+, του έργου BIOFUELS-2G και των λογότυπο των συμμετεχόντων φορέων με την ένδειξη: «Συμμετέχω στην αξιοποίηση τηγανελαίων» για την προβολή των 11 εστιατορίων που συμμετέχουν στο έργο

Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε.

 

7.3 Εκδηλώσεις διάχυσης αποτελεσμάτων & δημοσιεύσεις 

Η δράση αυτή περιλαμβάνει δύο εκδηλώσεις διάχυσης: Το διεθνές συνέδριο για την Οικονομία και την Παραγωγή του Υδρογόνου, με τίτλο “Hydrogen for LIFE”, το οποίο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 24 Μαΐου 2012 και το διεθνές συνέδριο “Biofuels for Sustainable Development of Southern Europe (Bio4SuD)”, που πραγματοποιήθηκε στις 19-20 Νοεμβρίου 2012. Μια ημερίδα ανοιχτή στο κοινό σχετικά με τις «Προοπτικές Ανακύκλωσης Τηγανελαίου για την Παραγωγή Βιοκαυσίμων», επίσης, πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΕΤΑ στις 15 Οκτωβρίου 2010.
Εκτός από τις παραπάνω εκδηλώσεις, τα αποτελέσματα του έργου διαχέονται και με τα παρακάτω:

 • 5000 τρίπτυχα για προτροπή πολιτών στην ανακύκλωση τηγανελαίου (για διανομή μέσω των συμμετεχόντων εστιατορίων)
 • 80 πόστερ (για τα εστιατόρια, δημόσια κτίρια και άλλα σημεία σχετικά με τους συμμετέχοντες φορείς)
 • 2300 τρίπτυχα φυλλάδια στα Αγγλικά και στα Ελληνικά
 • 5 τεχνικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
 • Συμμετοχή σε τεχνικά συνέδρια και σχετικές δημοσιεύσεις στα πρακτικά τους (9) και παρουσιάσεις σε γενικά συνέδρια/ημερίδες (17)
 • Παρουσίαση έργου σε περισσότερες από 148 δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο
 • Παρουσίαση των στόχων του έργου στον τοπικό τύπο, στο ράδιο και την τηλεόραση
 • Παρουσίαση των κύριων στόχων του έργου σε διάφορες κοινωνικές ομάδες (παιδιά, μαθητές, οργανισμούς, κλπ)
 • Παρουσίαση έργου σε εκδηλώσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα

 

7.4 Σχέδιο εμπορικής εκμετάλλευσης αποτελεσμάτων έργου

Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε. To Σχέδιο εμπορικής εκμετάλλευσης αποτελεσμάτων έργου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

7.5 Σχέδιο επικοινωνίας μετά το LIFE

Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε. To Σχέδιο επικοινωνίας μετά το LIFE είναι διαθέσιμο εδώ.

 

8.1 Συντονισμός και διαχείριση ποιότητας έργου

Η δομή της διαχείρισης του έργου έχει προσδιοριστεί. Επιπλέον οι κανόνες ποιοτικού ελέγχου σχετικά με τις λεπτομέρειες για την εκτέλεση του έργου έχουν μελετηθεί, συμφωνηθεί και καταγραφεί. Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε.

 

8.2 Συναντήσεις έργου 

Η ομάδα διαχείρισης του έργου έχει συμφωνήσει σε εσωτερικές συναντήσεις 2 φορές το μήνα για την παρακολούθηση της προόδου του έργου τόσο σε τεχνικό όσο και οικονομικό επίπεδο. Επίσης, όπως έχει σημειωθεί, κάθε 6 μήνες θα γίνεται και μία συνάντηση με όλους τους συμμετέχοντες του έργου. Έχουν πραγματοποιηθεί και οι 7 επίσημες συναντήσεις που προβλέπονταν στο έργο. Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε.

 

8.3 Παρακολούθηση, Αναφορές & Έλεγχος έργου 

Η ομάδα διαχείρισης του έργου, για την καλύτερη παρακολούθηση του τεχνικού και οικονομικού μέρους του έργου, έχει αποφασίσει ότι θα ζητά από τους συμμετέχοντες φορείς: α) μία σύντομη περιγραφή της προόδου του τεχνικού μέρους κάθε μήνα και β) όλα τα παραστατικά δαπανών και οικονομική κατάσταση κάθε 3 μήνες. Σχετικά με τις επίσημες αναφορές προς την ΕΕ, τέσσερις τέτοιες θα δοθούν (1 αναφορά έναρξης, 2 ενδιάμεσες και 1 τελική αναφορά). Η αναφορά έναρξης έχει δοθεί στην Επιτροπή στα τέλη Ιουνίου 2010, η πρώτη ενδιάμεση αναφορά στα τέλη Μαρτίου 2011, η δεύτερη ενδιάμεση έκθεση στα τέλη Δεκεμβρίου 2011 και η τελική αναφορά στα τέλη Μαρτίου 2013. Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε.

 

8.4 Συνεργασία με παρόμοια έργα 

Παρόλο που έχουν ήδη εντοπιστεί παρόμοια / συμπληρωματικά έργα, που μέσω της αναζήτησης λογοτεχνίας που έλαβε χώρα στα πλαίσια της Δράσης 1.1 "Τεχνολογική στάθμιση για την παραγωγή και εφαρμογή βιοκαυσίμων", ένας επιπλέον αριθμός έργων έχουν ήδη προσδιοριστεί ως αποτέλεσμα περαιτέρω έρευνας μεταξύ των τελευταίων έργων των προγραμμάτων Life και Intelligent Energy. Μια λίστα αυτών των έργων με την περιγραφή των στόχων τους και στοιχεία επικοινωνίας των εκπροσώπων τους έχει διαμορφωθεί και πρωτοβουλίες έχουν διενεργηθεί για την προσέγγισή τους μέσω e-mail. Μέχρι στιγμής τρεις συνεργασίες έχουν επιτευχθεί, με τα παρακάτω έργα:

 • Το έργο Life “ENERGY WASTE-Energy Exploitation of Non-Recyclable Urban Waste in a Sustainable waste to Energy Market” και
 • Το εθνικό έργο “Sustain Diesel-Sustainability optimization of the diesel production technology”.
 • Το έργο Intelligent energy “Energy for Mayors”.

 • Η δράση αυτή σχετίζεται με τα παραδοτέα D8.2 και D8.3 (ολοκληρώθηκε) και ολοκληρώθηκε.